HABER

ÖZEL MUAYENEHANESİ OLAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE! KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYUM SÜRECİ

ÖZEL MUAYENEHANESİ OLAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE! KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYUM SÜRECİ  
ÖZEL MUAYENEHANESİ OLAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE! KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYUM SÜRECİ VE VERBİS SİSTEMİNE SON KAYIT TARİHİ, KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 23/06/2020 TARİHLİ ve 2020/482 SAYILI KARARI  İLE 31.03.2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
 
 
Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na dayalı olarak; Kişisel Verileri Koruma Kurulunca da belirtilen Veri Sorumluları Siciline Kayıtla ilgili açıklamalara bağlı olarak; ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumlularının en geç 31.03.2021 tarihine kadar Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmaları; kişisel verileri korumaya ilişkin uyum sağlamaları gerekmektedir. Bu doğrultuda; sağlık verileri özel nitelikli kişisel veri olduğundan özel muayenehaneler, özel hastaneler vb. sağlık kuruluşları da Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde; cezai yaptırımlarla karşılaşılacaktır. Buna ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu önemli kararları bilginize sunulmuştur.
 
Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Tarihler Hakkında 2019/387 Sayılı Kurul Kararı
 
Veri Sorumluları Kayıt Yükümlülüğü Başlangıç Tarihi Kayıt Yükümlülüğü Son Tarihi
Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 30.09.2020
 
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
01.10.2018 30.06.2020
 
Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
01.01.2019 31.03.2021
 
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları
01.04.2019 31.03.2021
 
Kişisel Verileri Koruma Kanunu 18.maddede cezalar belirtilmiş olup; kişisel verilerin korunması uyum sürecinde her bir ceza ayrı ayrı değerlendirilecektir. Düzenlemeye göre;
Kabahatler
(1) Bu Kanunun;
a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 9.000 Türk lirasından 180.000 Türk lirasına kadar,
b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 27.000 Türk lirasından 1.800.000 Türk lirasına kadar,
c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 45.000 Türk lirasından 1.800.000 Türk lirasına kadar,
ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 36.000 Türk lirasından 1.800.000 Türk lirasına kadar,
idari para cezası verilir.
(2) Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.
(3) Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.