HABER

MENENJİOM RİSKİ NEDENİYLE SİPROTERON ASETAT KULLANIMINDA KISITLAMALAR

Bu mektup, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı ile mutabık kalınarak hazırlanmıştır. Bu mektuba www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Özet:
 • Öncelikle 25 mg/gün ve üzeri dozlarda, siproteron asetat kullanımıyla ilişkili olarak menenjiomların (tek veya çoklu) ortaya çıktığı gösterilmiştir.
 • Menenjiom riski, artan kümülatif dozlarla birlikte artar.
 • Menenjiom veya menenjiom öyküsü bulunan hastalarda siproteron asetat kullanımı kontrendikedir.
 • Hastalar menenjiomlar açısından izlenmelidir.
 • Siproteron asetat ile tedavi edilen bir hasta menenjiom tanısı aldığı taktirde, tedavi kalıcı olarak sonlandırılmalıdır.
 • Siproteron asetat 50mg’ın kadın ve erkeklerdeki endikasyonları kısıtlanmıştır:
  • Kadınlarda: Daha düşük dozda siproteron içeren ilaçlarla veya diğer tedavi seçenekleriyle tatmin edici sonuçların alınamadığı durumlarda androjenizasyonun şiddetli belirtileri için endikedir.
  • Erkeklerde: Diğer girişimlerin uygun bulunmadığı durumlarda cinsel sapmalardaki dürtünün azaltılması için endikedir.
 • Aşağıda belirtilen endikasyonlarda siproteron asetat kullanımıyla ilgili değişiklik yoktur: Ameliyat edilemeyen prostat karsinomunda antiandrojen tedavisi.
Güvenlilik endişesine ilişkin genel bilgiler:
Kadınlarda 50 mg dozlarında siproteron asetat (CPA) monoterapisinin terapörik endikasyonları arasında örn. hirsutismus, androjenetik alopesi, akne ve sebore gibi androjenizasyonun şiddetli bulguları yer almaktadır.

Erkeklerdeki terapörik endikasyonlar (<50>, <100>) arasında seksüel sapmalarda cinsel dürtülerin azaltılması ve ameliyat edilemeyen prostat karsinomunda antiandrojen tedavisi yer almaktadır.
Menenjiom, meninkslerden kaynaklanan nadir bir tümördür. Menenjiomun klinik bulgu ve semptomları spesifik olmayabilir ve görmeyle ilgili değişiklikler, duyma kaybı veya kulak çınlaması, koku hissinin kaybı, zamanla kötüleşen baş ağrıları, hafıza kaybı, nöbetler ya da ekstremitelerde güçsüzlük gibi semptomları içerebilir.

Yüksek doz (50 mg/gün) CPA ve menenjiom arasındaki ilişki ilk kez 2008 yılında tamamlanmış ve 10 mg veya daha yüksek miktarda CPA içeren ilaçların KÜB’leri menenjiom (veya öyküsü) için bir kontrendikasyon ile menenjiom riskine dair bir uyarı eklenecek şekilde güncellenmiştir.

Yakın zamanda, Fransa’da yapılan bir epidemiyolojik kohort çalışması siproteron asetat ve menenjiom arasında kümülatif doza bağlı bir ilişki olduğunu göstermiştir.1 Bu çalışma Fransa Sağlık Sigortası (CNAM) verilerine dayalı olup, bu veriler 50-100 mg siproteron asetat tablet kullanan 253,777 kadından oluşan bir popülasyona aittir. Ameliyat veya radyoterapi ile tedavi edilen menenjiom insidansı, yüksek doz siproteron asetat maruziyeti (kümülatif doz ≥3 g) olan kadınlar ile hafif siproteron asetat maruziyeti (kümülatif doz <3>  olan kadınlar arasında karşılaştırılmıştır. Kümülatif bir doz-yanıt ilişkisi gösterilmiştir.
 
Kümülatif siproteron asetat dozu İnsidans hızı (hasta yılı olarak) HRayarlanmış (? GA)a
Hafif maruziyet (<3g> 4.5/100,000 Kaynak:
≥3 g maruziyet 23.8/100,000 6.6 [4.0-11.1]
12 ila 36 g 26/100,000 6.4 [3.6-11.5]
36 ila 60 g 54.4/100,000 11.3 [5.8-22.2]
60 g’dan fazla 129.1/100,000 21.7 [10.8-43.5]
 aZamana bağlı değişken olarak yaş ve dahil olma aşamasındaki estrojen düzeyine göre ayarlanmıştır.

Örneğin; 12 g kümülatif doz, her ay 20 gün olacak şekilde 50 mg/gün dozunda bir yıllık tedaviye karşılık gelebilir.

Bu veriler ışığında, siproteron asetat (50 mg ve 100 mg) ile tedavi, prostat kanseri hariç tüm endikasyonlarda alternatif tedavilerin veya girişimlerin mevcut olmadığı ya da uygun görülmediği durumlarla sınırlandırılmıştır. Ayrıca, mümkün olan en düşük etkin dozun kullanılması gerekmektedir.
Siproteron asetat (1 ve 2 mg)’ın etinilestradiol (EE)/estradiol valerat (EV) ile kombinasyonlarının endikasyonları:

Etinilestradiol ile kombinasyonu için: Doğurganlık çağındaki kadınlarda androjen duyarlılığına bağlı orta dereceli ila şiddetli akne (sebore ile birlikte veya tek başına) ve/veya hirsutizm tedavisi; akne tedavisinde yalnızca tropikal veya sistemik antibiyotik tedavisinin başarısız olduğu durumlarda endikedir.

Estradiol valerat ile kombinasyonu için: Klimakretik şikayetler için hormonal replasman tedavisi, deri ve ürogenital traktüsün involusyon bulgularının varlığı, kimakterik depresif ruh halleri, uterusu olan kadınlarda doğal menopoz veya hipogonadizme bağlı eksiklik semptomları, kastrasyon veya primer ovaryan yetmezlik; postmenopozal osteoporozun önlenmesi; düzensiz menstürel siklüslerin kontrolü; primer veya sekonder amenore tedavisi.

Düşük doz CPA/EE ve CPA/EV ürünlerinin kullanımıyla ilişkili menenjiom riski hakkında herhangi bir yeni güvenlilik endişesi tanımlanmamıştır. Bununla birlikte, kümülatif siproteron asetat dozu arttıkça menenjiom riski artmakta olduğundan, bundan böyle düşük doz kombinasyon ilaçları menenjiom veya menenjiom öyküsü olan hastalarda kontrendikendir.
 
Raporlama gerekliliği:
Siproteron asetat reçete ederken yukarıda belirtilen güvenlilik uyarılarına dikkat edilmesini ve bu ilaçların kullanımı sırasında advers reaksiyon oluşması durumunda T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi, Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) (e-posta: tufam@titck.gov.tr; faks: 0312 218 35 99; tel: 0312 218 30 00, 0800 314 00 80) ve/veya Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti’ye (e-posta: pv.turkey@bayer.com, tel: 0216 528 39 49, faks: 0216 645 39 50)bildirmenizi hatırlatırız.
 
Saygılarımızla,

Uzm. Dr. Sabahat ORAL                                                                     Uzm. Ecz. Çağlar Güvel
Medikal Direktör                                                                                  Farmakovijilans Yetkilisi

Literatür kaynaklarının listesi:
1.Weill A et al. (2019 Jun). Exposition Prolongée á de fortes doses d’ acétate de cyprotérone et risque de méningiome chez la femme. Paris : ANSM.
https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/b632fbd0387cd9e80a8312469ed52d2a.pdf


NOT: Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu: 1Z1AxYnUyYnUyRG83ak1Uak1USHY3