Çalışma Grubu Yönergesi

 1. Çalışma Gruplarının Amaçları
 •  Çalışma gruplarının birincil amacı alanındaki konularda evrensel bilime katkı sağlayacak üstün nitelikli bilimsel çalışmaların çok merkezli planlaması ve yürütülmesidir. Çalışma grupları ayrıca kendi alanları ile ilgili eğitim faaliyetleri ve toplantıları TEMD Yönetim Kurulu bilgisinde planlar.
 1. Çalışma Gruplarının Kuruluşu
 • Bir çalışma grubu, TEMD Yönetim Kurulunun girişimi ile veya TEMD üyelerinden gelen teklif üzerine TEMD Yönetim Kurulu onayıyla kurulur.
 1. Çalışma Grubunun Yapısı
 • Çalışma grubu bir başkan ve çalışma grubu üyelerinden oluşur.
 • Çalışma grubu başkanı iki yılda bir seçimle belirlenir. Çalışma grubu başkanı adayı olabilmek için en az 10 yıllık endokrinoloji uzmanlık deneyimi gereklidir. TEMD Yönetim Kurulu, Çalışma grubu başkanlığı için başvuruda bulunan ya da aday gösterilen adayların kısa özgeçmişlerini dernek websayfasında çalışma grubu üyelerine yönelik ilan eder. Çalışma grubu başkanı, grup üyeleri tarafından internet ortamında oylama ile bir dönem (2 yıl süre) için seçilir. Çalışma grup başkanı seçilemediği durumlarda yönetim kurulunun daveti üzerine çalışma grubundan bir üye yönetim kurulunca kurulun görevi süresince görevlendirilir.
 • Çalışma grubu başkanları, grup üyeleri arasından birlikte çalışacakları başkan yardımcılarını belirler.
 • Çalışma grubu başkanlığı arka arkaya en fazla iki dönem yapılabilir. Aynı dönemde birden fazla çalışma grubunun başkanı veya başkan yardımcısı olunamaz.
 1. Çalışma Gruplarının Görev ve Faaliyetleri
 • Çalışma grupları kendi alanlarındaki konularda evrensel bilime katkı sağlayacak üstün nitelikli bilimsel çalışmaları çok merkezli planlar ve yürütürler. Ayrıca Türk toplumuna ait verilerin ortaya çıkarılmasına yönelik endokrin epidemiyolojik çalışmaların gerçekleştirilmesi de çalışma grubunun öncelikli faaliyetleri arasında yer alır.
 • Çalışma gruplarının işlevlerinden biri kendi alanlarında bilgi toplamak, toplumun, hekimlerin ve ilgili sağlık personelinin bilgilendirilmesine yönelik eğitici faaliyetlerin düzenlenmesidir.
 • Çalışma grupları, alanına giren konularda klinik uygulama prensiplerini belirler ve TEMD YK onayıyla tanı ve tedavi kılavuzlarını hazırlar.
 • Çalışma grupları gerektiğinde kendi alanlarındaki belirli konularda ayrıntılı değerlendirme ve araştırma yapmak üzere diğer TEMD çalışma grupları veya ilgili diğer derneklerle inceleme-araştırma grubu veya uzlaşı paneli kurabilirler. Bunun için TEMD Yönetim Kurulunun onayı gerekir. Bu grupların çalışmalarının sonuçları çalışma döneminin sonunda bir rapor halinde TEMD YK’na bildirilir.
 • Çalışma grubu yürütme kurulları seçildikleri dönem başında çalışma planlarını oluşturur ve TEMD YK ile paylaşırlar. Çalışma grubu başkanı grubun faaliyetleri ile ilgili bir raporu birinci ve ikinci yıl sonunda TEMD YK’na iletir.
 • Bir tanesi Ulusal Endokrinoloji Kongresinde ve yılda ikiden az olmamak üzere TEMD Çalışma grupları Ortak Toplantısı yapılır. Bu toplantılara TEMD YK üyeleri ile birlikte çalışma grubu başkan ve başkan yardımcıları katılır. Bu toplantılarda çalışma gruplarının planlanan ve yürütülmekte olan faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapılır.  
 
01.07.2019 Tarihinden İtibaren Geçerlidir