YURTDIŞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURSU YÖNERGESİ

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ (TEMD)

YURTDIŞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURSU YÖNERGESİ

 

Burs programının amacı yurt dışında araştırma yapacak Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları asistanları ve uzmanlarını desteklemektir. Bursun başvuru koşulları aşağıda ifade edilmiştir:

 
 • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği üyesi ve Türk vatandaşı olmak, 

 • Kırkbeş yaş veya altında olmak

 • Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak,

 

BURS SÜRESİ

Burs süresi, 6-12 ay arasındadır. Gerekli durumlarda, TEMD yönetim kurulunun kararıyla süre en fazla 6 ay daha uzatılabilir. Altı aydan daha kısa süreli burs talepleri TEMD Yönetim Kurulunca bireysel olarak değerlendirilir. 

 

BURS MİKTARI ve ÖDEME ŞEKLİ

Burs miktarı Avrupa ülkeleri için aylık 2500 Avro, Diğer ülkeler için 2500 Amerikan dolarıdır. Bu miktar gerektiğinde TEMD yönetim kurulunca değiştirilebilir. Ödemeler bursiyerin banka hesabına her ay düzenli olarak yapılır. Gidiş ve dönüş ekonomi sınıfı uçak giderleri ayrıca karşılanır. Altı aydan daha kısa süreli burslar için burs miktarı aylık 1500 Avro (Avrupa) veya 1500 Amerikan Doları  (Avrupa Dışı) olarak belirlenmiştir. 

 

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 • Başvuru dilekçesi

 • Adayın özgeçmişi ve yayın listesi,

 • Davet mektubu,

 • Yabancı dil belgesi (YDS 70 Puan ve üzeri) – (IELTS/TOEFL ve diğer sınavlar için eş değer puan) puan belgesinin onaylı örneği veya aday araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışından lisansüstü eğitim aldığını gösterir diplomasının onaylı örneği). Altı aydan daha kısa süreli burslar için yabancı dil belgesi istenmez. 

 • Ayrıntılı araştırma projesi ve gidilecek merkezde yapılması planlanan eğitim faaliyetleri on sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalı, iş planı belirtilmelidir.

 • Aday, yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek alıyorsa buna ilişkin beyan.

 

NOT: Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz.

 

SON BAŞVURU TARİHLERİ

 1. Dönem: Haziran ayı sonu 

 2. Dönem: Aralık ayı sonu

  Altı aydan daha kısa süreli burslar için başvuru dönemi yoktur. 

BURSİYERLERİN TESPİTİ

Başvurular değerlendirilirken aşağıdaki maddeler dikkate alınacaktır.

 • Adayın çalışacağı konunun güncelliği, Türkiye’nin bilimsel birikimine yapması beklenen katkılar,

 • Yurt dışında yapılacak araştırmanın, Türkiye’ye dönüşten sonra laboratuvar vb. olanaklar göz önüne alındığında devam edilebilir olması ve adayın çalıştığı kuruma yapacağı katkılar,

 • Yurt dışında konusunda çalışan bir araştırma grubuyla bağlantı kurarak karşılıklı iş birliği ile ileride geliştirilerek sürdürülecek bir ortak çalışmaya girme olasılığı,

 • Adayın akademik başarıları ve yayınları, araştırma konusuna hâkimiyeti,

 

BURSİYER SAYISI

1. Bu burs kapsamında her yıl en fazla 5 Araştırmacı desteklenir.
2. Altı aydan daha kısa süreli burslar için sayı sınırı yoktur. 

BURS JÜRİSİ

1. Bursiyerin durumu TEMD Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak beş kişilik bir komisyon tarafından yukarıdaki ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir. Başvuru sayısı beşten fazla ise adaylar arasındaki tercih yukarıdaki kriterlere göre yapılır.
2. Altı aydan daha kısa süreli burslar için komisyon oluşturulmaz. Bu başvurulara TEMD Yönetim Kurulu tarafınca yanıt verilir. 

 

BURSUN BAŞLATILMASI

Burs almaya hak kazanan adayların bursları, burs onay tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere, bursiyerin belirleyeceği tarihte başlar. Onay tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmayan burslar iptal edilir.

Ayrıca Bursiyerin yapmayı planladığı araştırmanın veya eğitimin çalıştığı kurum tarafından onaylandığını ve araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belgelendirmesi gerekir.

 

YÜKÜMLÜLÜKLER

 • Bursiyer, çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ay içinde yurda dönmek ve dönüş tarihinden itibaren en geç üç ay içinde bir sağlık kurumunda çalışmakla yükümlüdür. Aksi halde kendisi için yapılmış olan tüm ödemeleri TEMD kararı ile verilen para cinsinden ve yasal faizi ile geri ödemekle yükümlüdürler.

 • Araştırmacı burs süresinin bitiminde işine başladığı tarihi (Üniversite/Kurum yetkilisinin ıslak imzasıyla) TEMD’e bildirmek zorundadır.

 • Burs bitiminde, çalışmaların gelişme ve sonuçlarını kapsayan “kesin raporu” en geç 3 ay içinde TEMD’e sunmak zorundadır.

 • Alınan burs ile yapılan araştırma kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TEMD desteğinin belirtilmesi ve yayın örneğinin TEMD’e gönderilmesi gerekir.

 • Bu ve diğer yükümlülüklerinin yerine gelmemesi halinde kullanılmak üzere, bursiyer Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi imzalar.

 • Bursiyer kendisine tahsis edilen bursu, TEMD bilgisi dışında ve TEMD tarafından kabul edilmeyen başka bir yerde ve başka bir amaçla kullanamaz.

 • Bursiyer yurt içinde veya yurt dışında başka bir kuruluştan burs için tam veya kısmi destek sağladığı takdirde, bu desteği ve miktarını TEMD Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. TEMD Yönetim Kurulu bu desteğin boyutuna göre gerekirse sağladığı bursu kesebilir veya miktarını azaltılabilir.
 • Yukarıdaki koşullar altı aydan daha kısa süreli burslar için de geçerlidir. 
 

DİĞER

Bu belgede belirtilmeyen özel durumlarda, TEMD Yönetim Kurulu’nun kararları uygulanır.

Bursiyerin yükümlülüklerini ihlali durumunda verilen burs TEMD Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edilebilir. Yükümlülüklerin ihlali halinde Düzenleme Şeklinde Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi hükümleri uygulanır.

Bu programa yapılan başvurular, ilgili dönemin son başvuru tarihini takip eden 3 ay içinde sonuçlandırılır. Altı aydan daha kısa süreli burslar için başvurular takip eden Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.