Dernek Tüzüğü

PDF olarak indirmek için tıklayınız.

 


 

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1.

DERNEĞİN ADI: TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ; KISA ADI: TEMD 'dir.

DERNEĞİN MERKEZİ:

Ankara’dır. Dernek gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile şubeler açabilir

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

Dernek sağlık ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

 • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneğinin amacı; konusundaki gelişmeleri sağlamak, bu konuda araştırmalar yaptırmak ve desteklemek.
 • Ülkemizde bu bilim dalı mensuplarını ve konuyla ilgili bilimsel ve sosyal kuruluşları bu dernekte bir araya getirerek bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek.
 • Alanının ve üyelerinin haklarını korumak; derneğin her türlü amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, üyelerinin ve uzmanlık alanının haklarının korunması amacıyla yargı, yasama, yürütme organları nezdinde başvurularda bulunmak, görüş bildirmek, ihtar çekmek, gerekirse dava açmak.
 • Ülkemizde bu konudaki eğitimi desteklemek ve uzmanlık sonrası gelişmelere yardımcı olmak.
 • Bu konudaki çalışmaların Dünya standartlarından geri kalmaması ve dernek üyeleri arasındaki bilgi alışverişi ile ilgili kişilerin eğitimini sağlamak için; kongreler, konferanslar, seminerler ve kurslar düzenlemek.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, web sitesi kurmak, kamuoyunu bilgilendirmek.
 • Uluslararası benzeri toplantılarda ülkemizi temsil etmek ve Türkiye’de bu alanda çalışmaları tanıtmak, araştırma, inceleme, yayınları teşvik etmek ve bu konuda destek olmak.
 • Amacına uygun eğitim ve araştırma merkezleri açmak.
 • Dernek çalışmalarında benzeri amaçlar güden kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Gelirleri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere iktisadi işletmeler ve ilgili mevzuatların izin verdiği sağlığa yönelik ticari işletmeler kurmak, işletmek.
 • Gerekli izinlerin alınması ve dernek amaçları doğrultusunda kullanılması koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişilerden bağış almak.
 • Derneğe gelir sağlamak veya üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çeşitli sosyal etkinliklerde bulunmak.
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan her türlü taşınır ve taşınmaz malları satmak veya satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

MADDE 3: ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

ASİL ÜYELİK:

Asil üyeler; Bu Tüzükte öngörülmüş tüm şartlara sahip olarak derneğin yürüttüğü her türlü çalışmaya katılabilme, organlarına seçilebilme ve Genel Kurul toplantılarına katılarak oy verebilme hakkını sağlayan, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Fiil ehliyetine sahip; dernek üyeliği için mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayı kabul eden Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları uzmanları ve bu dalda uzmanlık çalışması yapanlar ile 1 Temmuz 2002 tarihinde Tıp Fakültelerimizde bu bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmış ve yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları asil üye olabilirler.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu; Dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir; DERBİS sistemine T.C. kimlik numarasıyla bildirilir.

Asil üyelerin, her yıl belirlenmiş olan üyelik aidatını derneğe ödemeleri zorunludur.

ONURSAL ÜYELİK (FAHRİ ÜYELİK):

Yurt içinde ve dışında derneğe yakın ilgi gösterenlere veya Endokrinoloji ve Metabolizma alanında büyük hizmette bulunanlar ile Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler için ayrı bir üyelik defteri tutulur ve bu üyelerin asil üyeliği düşer. Onursal üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur. Derneğe yıllık aidat ödemeleri zorunlu değildir. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz. Onursal üyelik için sayısal bir sınırlama yoktur.

MADDE 4: ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ: ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye dilediği zaman yazılı olarak dernekten istifa edebilir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Aşağıda sayılan hallerden birinin tespiti halinde üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

 1. Derneğin amaçlarına aykırı hareket etmek, dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak; amacın gerçekleşmesini engelleyici eylemlerde bulunmak;
 2. Derneğin adını kötü veya şahsi çıkarları için kullanmak, yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokmak, yetkiyi aşan işlemler yapmak;
 3. Mesleki ve bilimsel etik ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak;
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Geçerli mazeretler dışında dernek tarafından verilen görevleri sürekli olarak yerine getirmemek,
 6. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak;
 7. Yıllık aidatı ödemeyen üyeler yazılı iki uyarıya rağmen üyelik aidatını ödememeleri halinde son uyarıyı izleyen birinci ayın sonundaki yönetim kurulunda halen ödenmemiş olması halinde üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Durum yazı ile kişiye bildirilir.

Dernekten çıkarılan üyeler yönetim kurulunun verdiği karara karşı genel kurulda itirazda bulunabilirler. Genel kurul kararını kabul etmeyen ve üyeliğine son verilen üyeler derneğin merkezinin bulunduğu şehirdeki mahkemeye müracaat edebilirler.

Medeni haklar, fiil ehliyeti ve Dernekler Kanunu’nun belirttiği nedenlerle derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin, Dernekler Kanununda sayılan fiil ve suçlar ile Türk Ceza Kanununda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında bir mahkûmiyet kararı verilen üyenin ve Tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybeden üyelerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu üyeliklerin sona erdiğini belirten Yönetim Kurulu kararına karşı hiçbir şekilde itiraz olunamaz.

Ölüm; üyeliğin doğal düşme nedenidir.

MADDE 5. ÜYELERİN HAKLARI:

 • Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı bildirmek koşulu ile dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.
 • Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gösteren hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.
 • Dernek üyeleri; Genel Kurul Toplantıları ve görüşmelere katılma, oy kullanma, dernek organlarına seçilebilme ve derneğin üyelerine tanıdığı imkanlardan yararlanabilme haklarına sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.
 • Onursal üyelerin (fahri üyelerin) aidat verme yükümlülüğü olmayıp; istedikleri takdirde aidat verebilirler. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

MADDE 6. DERNEĞİN ORGANLARI

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Etik Kurul

MADDE 7. GENEL KURUL

Derneğin kayıtlı üyelerinden oluşan en yetkili kuruldur.

Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul toplantısının iki yılda bir Mayıs ayında Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresinin yapıldığı yerde, yönetim kurulunca belirlenecek gün ve saatte yapılır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 8.ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 9. TOPLANTI YERİ:

Genel Kurul Toplantıları Mayıs ayında Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresinin yapıldığı ilde yapılır.

MADDE 10. TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 11. TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Dernek genel kurul toplantıları üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı

sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE 12. MÜLKİ AMİRLİĞE YAPILACAK BİLDİRİMLER

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine verilir.

Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernekler, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol, proje ve diğer belgelerin bir örneğinin gerekli görülmesi halinde sivil toplumla ilişkiler birimine verilmesi istenir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 13. GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 14. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması.
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

MADDE 15. GENEL KURULUN KARAR ALMA OY KULLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

MADDE 16. TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzükte yapılacak değişiklikler ve derneğin feshi kararları genel kurul toplantısında üyelerin 2/3 ekseriyetinin kabulü ile olur.

MADDE 17.YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

Yönetim kurulu derneğin yürütme organıdır. Yedi asil üyeden oluşur. Genel Kurul ayrıca yedi yedek üye seçer. Asil üyelerden boşalma olması halinde en çok oy almış olan yedek üyeden başlayarak göreve çağrı yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir araştırma sekreteri, bir sayman seçer.

Bir üye art arda iki seçim döneminden fazla Dernek Başkanlığı yapamaz.

MADDE 18. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Yönetim kurulu senede en az dört kez kararlaştırılan günlerde toplanır. Başkanın çağrısı veya iki üyenin yazılı başvurusu ile olağan üstü toplanabilir. Toplantıda çoğunluğun bulunması şarttır. Mazeretini bildirmeden üç defa yönetim kurulu toplantısına gelmeyen üye istifa etmiş sayılır. Bu üyenin yerine, yedek üyelerden aldıkları oy sayısına göre yapılmış olan sıralamada birinci sırada bulunan üyeden başlamak üzere yeteri kadar üye yönetim kurulundaki noksan üye sayısını tamamlamak üzere göreve çağırılır.

Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içerisinde genel kurul toplamakla görevlendirir.

MADDE 19. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Dernek tüzüğü uyarınca derneğin amacı doğrultusunda en etkin şekilde çalışmasını sağlamak.

Derneğin yayın organının yetki ve sorumluluğunu üstlenip, yayınların düzenli çıkarılmasını ve üyelere ulaştırılmasını sağlamak.

Derneğin başarılı çalışmaların sağlamak amacı ile gerektiğinde kalıcı veya geçici süreli personel çalıştırmak.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

Türk vatandaşı olmayanların dernek fahri üyeliğine kabulü halinde bunların on gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

MADDE 20. DENETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Denetim kurulu üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 21. ETİK KURUL TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Etik Kurul; Genel Kurulca seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Kurul; kendi içerisinde bir Başkan ve Genel Sekreter seçerek çalışmalarına başlar.

Etik Kurul; Dernek Tüzüğü ve Dernekler Kanunu’nu dikkate alarak Derneğin amacına aykırı davrananlar hakkında takibat açar ve kararını yönetim kuruluna bildirir.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği üyelerinin gerektiğinde bilimsel ve mesleki faaliyetlerini Etik açıdan değerlendirir ve sonucu Yönetim Kurulu’na bir raporla bildirir.

MADDE 22. ŞUBELER

Dernek yönetim kurulunca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı müracaata bulunur. Şubelerin açılmasında 5253 sayılı dernekler kanunun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

Açılacak şubeler bu tüzükle ve merkeze bağlı olarak çalışırlar. Merkezin bu şubeler üzerinde her zaman ve her şekilde kontrol yetkisi vardır.

Kontrol dernek yönetim kurulu başkanı, yokluğunda vekili veya yönetim kurulunun görevlendireceği üyeler vasıtası ile yapılır. Şubelerin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur.

Genel merkez, şubelerin genel kurallarına gözlemci ve danışman olarak temsilci gönderebilirler. Genel kurulların kararları başkanlık divanınca hemen veya en çok 15 gün içinde mevcut şube yönetim kurulunca, yazılı olarak genel merkeze bildirilir.

Şubeler kendi kaynaklarıyla ve bu tüzük hükümlerine göre idare olunurlar. Ancak tüzük gayelerinin gerçekleşmesine ait çalışmalarda, genel merkezce maddi ve manevi yardım yapılabilir. Şubeler, merkezce girişilen çalışmaları, genel merkezin teklifi üzerine her türlü imkanları ile desteklerler.

Şube genel kuralları bu tüzüğe göre iki yılda bir defa toplantıya çağırılır.

Genel kurul kararları merkeze ve şube üyelerine yazıyla duyurulur. Genel kurulun görevleri, şube organlarını seçmek onları denetlemek ve şube bütçesini belirlemektir.

Şube yönetim kurulları beş asıl, beş yedek üye ile kurulur. Seçilen asıl üyelerden sonra en fazla oy alanlar yedek üye seçilmiş olur. Asıl üyeler arasında bir başkan, bir sekreter görev bölümü yaparlar. Kararlar çoğunlukla verilir.

Şube kayıtlı üyesi 20’den azsa yönetim kuralları 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Sıra ile oy alanlar asıl ve yedek üye seçilmiş olurlar. Şube yönetim kurulunun görevi şubeyi yönetmek, dernek tüzüğü amaçlarını gerçekleştirmek, dernek merkezi ile ilişki kurup verilen talimatları uygulamak ve şubelerin gelir ve gider hesaplarını düzenlemek.

Genel kurulun seçmiş olduğu 3 asil ve 3 yedek denetçi şubenin hesaplarını denetlemekle yükümlüdür.

Aynı il içindeki şubeler il merkezi şubesinin göstereceği lüzum üzerine il merkezi ile birlikte müşterek toplantılar yapabilirler.

Genel merkezin bulunduğu ilde ayrıca şube açılamaz. Şubeler ancak bölgelerdeki çalışmalarla görevli ve yetkili olup, kurumun tüzel kişiliğini temsil edemez ve bu tür davranış ve tasarruflarda bulunamazlar.

Her üye genel merkez veya şubelerden birine üye olabilir. Bölge değişmelerinde üye kayıt fişi, aidatı ve durumu üyenin yeni bölgesindeki şube yönetim kuruluna bildirilir.

Genel merkez yönetim kurulu göreceği lüzum üzerine görevlendireceği bir veya birkaç üye ile şubeleri kontrol edebilirler. Şubelerin fesih edilmesi ve şube kurullarının görevden alınması genel kurul kararı ile yapılır.

Genel merkezde yapılacak yardım şube gelirinin % 25 inden az olmaz, şubeler genel merkez kampanyalarına katılırlar.

Şubenin adı derneğin adına bulunduğu bölge, il veya ilçenin ismi eklenerek dernek yönetim kurulunca belirlenir.

Şube açılmasına genel merkez genel kurulu karar verir.

Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilirler.

MADDE 23. YASAK FAALİYETLER

Dernek, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamaz.

5253 sayılı kanunda dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteremez.

Türk Silahlı Kuvvetleriyle, kolluk kuvvetlerinin hizmetleri ve mensuplarının bütün hakları ile ilgili kanuni hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyetlerde bulunamaz.

Derneğin yöneticileri, derneği temsilen, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını bu yolda harekete teşvik edemezler.

MADDE 24. YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ

Derneğin, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini ve temsilcilerini yurt dışına göndermesi Dış İşleri Bakanlığı’nın ve ilgili bakanlığın görüşü alınarak İç İşleri Bakanlığı’nca verilecek izne bağlıdır.

MADDE 25. GENEL KURUL KARARI İLE FESİH

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren yedi gün içinde fesih kararını yazılı olarak Mülki Amirliğe bildirir.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

MADDE 26. MAHKEME KARARI İLE FESİH

Yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içerisinde giderilmezse,

Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içende yapılmaz ve kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulamaz ve mahallin en büyük mülki amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içerisinde yerine getirilmezse,

Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ihbarı ve cumhuriyet savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile fesih edilir. Cumhuriyet savcısı davada bulunur.

MADDE 27. KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA

Dernek kuruluş amaç ve şartlarının kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Her ilgili, sulh hakiminden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

MADDE 28. DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Fesih edilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi genel kurulun alacağı olur. Genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa derneğin bütün para, mal ve hakları derneğin amacına en yakın ve feshedildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe intikal eder.

MADDE 29. DERNEĞİN GELİRLERİ VE MALİ HÜKÜMLER

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları yönetim kurulu tarafından belirlenir. (YTL para birimi değiştirilirse T.C.’de uygulanması kabul edilen para birimi cinsinden aidatlar toplanacaktır.)
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Derneğin kongre, kurs, seminer ve bunun gibi organizasyonlardan elde edeceği gelirler,
 7. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 8. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 9. Diğer gelirler.

Para icap eden yere ödenmek üzere veznedara verilir. Başkan aynı zamanda ödeme amiridir. Masraf ve ödeme evrakında muhasibin imzası bulunur. Bu faaliyetler sürdürülürken sermaye üzerinden kazanç
dağıtılamaz. Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilemez.

MADDE 30. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 31. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 32. DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri, ikametgahları ve uyrukları aşağıdadır.

ADI VE SOYADI

MESLEĞİ

İKAMETGAHI

UYRUĞU

İMZA

Prof. Dr. Sema Akalın

Endok.ve Meta.
BD. Öğr. Üyesi

Noter Sok. 2/2
Erenköy / İstanbul

TC

 

Prof. Dr. Metin Arslan

Endok.ve Meta.
BD. Öğr. Üyesi

Gençlik    Cad    Kızılcık
Sok.6/6Anıttepe/ Ankara

TC

 

Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan

Endok.ve Meta.
BD. Öğr. Üyesi

Meşrutiyet cad. 29/3
Kızılay/ Ankara

TC

 

Prof. Dr. Olcay Gedik

Endok.ve Meta.
BD. Öğr. Üyesi

Erdemkent Funda Sok.
No:13 Çayyolu/ Ankara

TC

 

Prof. Dr. Nuri Kamel

Endok.ve Meta.
BD. Öğr. Üyesi

31. Sok. 6/3
Bahçelievler / Ankara

TC

 

Prof. Dr. Selahattin Koloğlu

Endok.ve Meta.
BD. Öğr. Üyesi

Ahmet    Mithat    Efendi
Sok.No:19Çankaya/Ank

TC

 

Prof. Dr. Ferzan Telatar

Endok.ve Meta.
BD. Öğr. Üyesi

Hereke Sok. No:4
Gaziosmanpaşa / Ankara

TC

 

Prof. Dr. Alim Uzunalimoğlu

Endok.ve Meta.
BD. Öğr. Üyesi

Nenehatun Cad. no:78
Gaziosmanpaşa / Ankara

TC

 

MADDE 33. DERNEĞİN GERÇEK KİŞİ ÜYELERİ

Dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, işlem tarihini izleyen 30 gün içerisinde ilgili mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

MADDE 34. HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.