TEMD Bilimsel Çalışma Grubu Yönergesi

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ

1-TANIM VE AMAÇ

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) tüzüğünün 2. maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulur.
TEMD bilimsel çalışma grupları endokrinoloji alanındaki konularda ulusal ve uluslararası epidemiyolojik, klinik-deneysel araştırma ve çalışmalar yapmak, bilgi üretmek, yaymak ve konusu ile ilgili bilimsel klinik uygulama standartlarının belirlenmesini sağlamak amacı ile kurulur.

2- BİLİMSEL  ÇALIŞMA GRUPLARI

2.1 Bilimsel Çalışma Gruplarının Kuruluşu

TEMD Yönetim Kurulu’nun girişimi  veya TEMD çalışma grubu üyelerinden gelen teklif üzerine TEMD Yönetim Kurulu (YK) onayıyla kurulur. Bilimsel çalışma grupları YK’nun onayı ile faaliyette bulunur.
2.1.1. Bilimsel çalışma grupları toplam 9 adettir ve çalışma grubu (ÇG) isimleri daha önce kurulanlar ve daha sonra kurulanlar olmak üzere aşağıdaki gibidir:

Daha Önce Kurulanlar

Adrenal ve Gonadal Hastalıklar ÇG
Diyabet ÇG
Hipofiz ÇG
Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon ÇG
Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları ÇG
Tiroid ÇG

Daha Sonra Kurulanlar

Nöroendokrin Tümörler ÇG
Nadir Görülen Metabolizma Hastalıkları ÇG
Tıbbi Beslenme ve Egzersiz Metabolizması ÇG

2.2. Bilimsel Çalışma Grubunun Yapısı

2.2.1 Bilimsel çalışma grubu (BÇG) konu ile ilgilenen gönüllü TEMD üyelerinden oluşur.
2.2.2 TEMD üyeleri aynı anda en fazla 4 ÇG’na üye olabilirler. Ancak bunun tamamı daha önce kurulan çalışma gruplarından olamaz. Daha önce kurulan veya daha sonra kurulan ÇG üyeliği en fazla 3 ile sınırlıdır. Sonuç olarak 3+1, 2+2 veya 1+3 ÇG üyeliği mümkün olabilir. Her üye ÇG’ndan kendi isteğiyle ayrılabilir.
2.2.3 Bilimsel çalışma gruplarına giriş için dernek sekreterliğine dilekçe veya elektronik posta ile başvurulur. YK kararı ile gruba kaydedilir veya yer değiştirilebilir. BÇG üye değişimi, BÇG başkanlık seçimlerinden en az 6 ay önce yapılabilir.
Grup üyelerinin listesi derneğin web sayfasında yayınlanır ve 6 ayda bir güncellenir.

2.3 Bilimsel Çalışma Gruplarının İşleyişi

2.3.1 Bilimsel çalışma grupları faaliyetlerini yönetim kurulu onayı ile yapar.
2.3.2 BÇG üyeleri arasından ve grup üyeleri tarafından bir başkan seçilir. Başkan yardımcıları en fazla 3 kişi olmak kaydı ile başkan tarafından ve çalışma grubu üyeleri içinden, en az 2 yıllık endokrinoloji uzmanlık deneyimi olan üyeler arasından belirlenir.
2.3.3 BÇG başkanı iki yılda bir (bir dönem) seçimle belirlenir. BÇG başkanı adayı olabilmek için adayın en az 10 yıllık endokrinoloji uzmanlık deneyimi ve konu ile ilgili ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlanmış en az 2 özgün makalesi olması gereklidir.
2.3.4 BÇG başkanı  grup üyeleri tarafından internet ortamında gizli oylama ile 2 yıllık süre (bir dönem) için seçilir.
2.3.5 BÇG başkanlığı toplamda en fazla iki dönem yapılabilir. Bu süre iki farklı BÇG’nu da kapsar. Bir BÇG’da iki dönem başkanlık yapıldıysa üçüncü dönem olarak farklı bir BÇG’nda yeniden başkanlık yapılamaz. İki ayrı dönemde birer kez olmak şartıyla iki farklı BÇG’da başkanlık yapılabilir. Aynı dönemde bir kişi birden fazla BÇG’nun başkanı veya başkan yardımcısı olamaz.
2.3.6 BÇG başkan adaylığı için adaylar dernek sekreterliğine yazılı olarak bireysel adaylık başvurusu yapabilirler veya ÇG üyeleri tarafından dernek sekreterliğine yazılı başvuru yöntemi ile aday gösterilerek adaylık belirlenebilir. Adaylık başvuru tarihi seçimden 1 ay önce ilan edilir. Onbeş günlük süre sonunda, başvuruda bulunan veya aday gösterilen adayların isimleri ve kısa özgeçmişleri, seçimden en az iki hafta önce olacak şekilde e-mail yolu ile ÇG üyelerine duyurulur.
2.3.7 BÇG başkanlık seçimi gizli oy ile on-line olarak ÇG üyeleri tarafından yapılır.
2.3.8 BÇG başkanının görevi; üyeler arası iletişimi kolaylaştırmak, grubun planladığı ve YK’nun onayladığı toplantı, bilimsel araştırma vb. faaliyetlerin organizasyonunu sağlamak/kolaylaştırmaktır. BÇG başkanlık görevi gönüllük esasına dayalı bir görev olup amacı grup içi iletişim ve organizasyonu sağlamaktır, idari görev değildir.  ÇG başkan yardımcıları grup faaliyetlerinin gerçekleşmesinde başkana yardımcı olurlar.
2.3.9 BÇG başkanı seçilemediği durumlarda YK kararı ile ÇG’dan bir üye 2 yıl boyunca (bir dönem)  görevlendirilir.

2.4 Bilimsel Çalışma Gruplarının Faaliyetleri

2.4.1 Çalışma grupları kendi alanlarındaki konularda evrensel bilime katkı sağlayacak ulusal/uluslararası epidemiyolojik, klinik ve deneysel araştırma ve çalışmaları yapmak, desteklemek, bilgi üretmek ve yaymak amacına yönelik faaliyetleri yapar. Çalışma grupları konularıyla ilgili araştırmaları teşvik eder ve düzenler.
2.4.2 TEMD adına gerçekleştirdikleri araştırmaların sonuçlarının ulusal ve/veya uluslararası kongrelerde sunulması ve ulusal/uluslararası dergilerde yayınlanması için koordinasyonu yürütürler.
2.4.3 Çalışma grupları ilgi alanlarına yönelik olarak bilgi toplar, toplumun, hekimlerin ve ilgili sağlık personelinin bilgilendirilmesine yönelik eğitici faaliyetleri düzenler. Konularıyla ilgili bilgi verici veya tanıtıcı basılı materyaller hazırlayabilir, toplantı düzenleyebilirler, bu faaliyetleri TEMD YK’nun onayı ile yaparlar.
2.4.4 BÇG alanına giren konularda klinik uygulama prensiplerini önerir ve TEMD YK onayıyla tanı ve tedavi kılavuzlarını hazırlar.
2.4.5 BÇG gerektiğinde kendi alanlarındaki belirli konularda ayrıntılı değerlendirme ve araştırma yapmak üzere diğer TEMD çalışma grupları veya ilgili diğer derneklerle inceleme-araştırma grubu veya uzlaşı paneli kurabilirler. Bunun için TEMD YK’nun onayı gerekir.
2.4.6 Bilimsel Çalışma Grupları seçildikleri dönem başında çalışma planlarını oluşturur ve TEMD YK ile yazılı olarak paylaşırlar. ÇG başkanı grubun faaliyetleri ile ilgili bir raporu grup adına birinci ve ikinci yılların sonunda TEMD YK’na yazılı olarak iletir.
2.4.7 TEMD Bilimsel Çalışma Grupları ortak toplantısı, bir tanesi ulusal endokrinoloji kongresinde  olmak üzere ve yılda en az iki kez yapılır. Bu toplantılara TEMD YK üyeleri ile birlikte ÇG başkanı ve başkan yardımcıları katılır. Bu toplantılarda çalışma gruplarının planlanan ve yürütülmekte olan faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapılır.

2.5 Çalışma Grubunun Kapatılması

Bir BÇG, grubun görevini tamamlamış olması durumunda veya gerekçeleri ile birlikte üyeler bilgilendirerek TEMD YK tarafından feshedilebilir veya başka bir grup ile birleştirilebilir.

3. SON HÜKÜMLER

3.1.1 Yönetmelikte yer almayan konularda TEMD YK’nun kararları geçerlidir.
3.1.2 Bu yönetmelik, TEMD Yönetim Kurulu’nun 07.06.2023 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 09.06.2023 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 17.08.2022 tarihli Çalışma Grupları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

09.06.2023 tarihinden itibaren geçerlidir.