TEMD Yurtdışı Eğitim ve Araştırma Bursu Yönergesi

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ YURTDIŞI EGİTİM VE ARAŞTIRMA BURSU YÖNERGESİ

Burs programının amacı yurt dışında saygın araştırma merkezlerinde bilimsel araştırma faaliyetine katılacak Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları asistanları ve uzmanlarını destekleyerek ülkemize kalifiye bilim insanı yetiştirilmesine yardımcı olmaktır.
Bursun başvuru koşulları aşağıda ifade edilmiştir:
• Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği asil üyesi olmak
• Kırkbeş yaş veya altında olmak
• Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak
• Yurtdışı araştırma merkezlerine gözlemci, araştırmacı, davetli öğretim üyesi sıfatı ile kabul edilmiş olmak

BURS SÜRESİ
Burs süresi, 6-12 ay arasındadır. Gerekli durumlarda, TEMD Yönetim Kurulu’nun kararıyla süre en fazla 6 ay daha uzatılabilir.
Altı aydan daha kısa süreli burs talepleri TEMD Yönetim Kurulu’nca bireysel olarak değerlendirilir.
Otuz gün ve daha kısa süreli burs istemleri değerlendirmeye alınmaz.

BURS MİKTARI ve ÖDEME ŞEKLİ
Burs miktarı Avrupa ülkeleri için aylık 1000 Avro, diğer ülkeler için 1000 Amerikan Dolarıdır. Bu miktar gerektiğinde TEMD Yönetim Kurulu’nca değiştirilebilir. Ödemeler bursiyerin banka hesabına her ay düzenli olarak yapılır.
Altı aydan daha kısa süreli burslar için burs miktarı aylık 500 Avro (Avrupa) veya 500 Amerikan Doları (Avrupa Dışı) olarak belirlenmiştir.

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
• Başvuru dilekçesi
• Adayın özgeçmişi ve yayın listesi
• Davet mektubu
• Yabancı dil belgesi
(YDS 70 puan ve üzeri veya IELTS/TOEFL ve diğer sınavlar için eşdeğer puan). Yabancı dil belgesinin onaylı örneği veya adayın araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışından lisansüstü eğitim aldığını gösterir diplomasının onaylı örneği eklenmelidir.
• Ayrıntılı araştırma projesi ve gidilecek merkezde yapılması planlanan eğitim faaliyetleri on sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalı, iş planı belirtilmelidir.
• Aday, yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek alıyorsa buna ilişkin beyan
• Çalıştığı kurumdan izin ve onay belgesi (bursiyerin yapmayı planladığı araştırmanın veya eğitimin çalıştığı kurum tarafından onaylandığını ve araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belgelendirmesi gerekir)

SON BAŞVURU TARİHLERİ
Yurtdışında kabul edildiği merkezde çalışmaya başlama tarihinden en az 3 ay önce başvuru yapılması gereklidir.
Altı aydan daha kısa süreli burslar için kurumda başlayacağı tarihten en az 45 gün önce başvuru yapılması gereklidir.
NOT: Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve kabul edildiği merkezde başlama tarihine göre 6 ay ve üzeri çalışma süresi için 3 aydan daha kısa süre, 6 aydan az çalışma süresi için 45 günden daha kısa süre bulunan başvurular işleme konulmaz.

BURSİYERLERİN TESPİTİ
Başvurular değerlendirilirken aşağıdaki maddeler dikkate alınacaktır.
• Adayın çalışacağı konunun güncelliği, Türkiye’nin bilimsel birikimine yapması beklenen katkılar
• Yurt dışında yapılacak araştırmanın, Türkiye’ye dönüşten sonra laboratuvar vb. olanaklar göz önüne alındığında devam edilebilir olması ve adayın çalıştığı kuruma yapacağı katkılar
• Yurt dışında konusunda çalışan bir araştırma grubuyla bağlantı kurarak karşılıklı iş birliği ile ileride geliştirilerek sürdürülecek bir ortak çalışmaya girme olasılığı
• Adayın akademik başarıları ve yayınları, araştırma konusuna hâkimiyeti

BURSİYER SAYISI
1. 6-12 aylık burslar için her yıl en fazla 5 araştırmacı
2. Altı aydan daha kısa süreli burslar için her yıl en fazla 10 araştırmacı desteklenir.

BURS JÜRİSİ
1. Bursiyerin durumu, TEMD Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak beş kişilik bir
komisyon tarafından yukarıdaki ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir. Başvuru sayısı beşten fazla ise adaylar arasındaki tercih yukarıdaki kriterlere göre yapılır.
2. Altı aydan daha kısa süreli burslar için komisyon oluşturulmaz. Bu başvurulara TEMD Yönetim Kurulu tarafınca yanıt verilir.

BURSUN BAŞLATILMASI
Burs almaya hak kazanan adayların bursları, burs onay tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere, bursiyerin belirleyeceği tarihte başlar. Onay tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmayan burslar iptal edilir.

YÜKÜMLÜLÜKLER
• Bursiyer, çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ay içinde yurda dönmek ve dönüş tarihinden itibaren en geç üç ay içinde bir sağlık kurumunda çalışmakla yükümlüdür. Aksi halde kendisi için yapılmış olan tüm ödemeleri TEMD kararı ile verilen para cinsinden ve yasal faizi ile geri ödemekle yükümlüdür.
• Araştırmacı burs süresinin bitiminde işine başladığı tarihi (Üniversite/Kurum yetkilisinin ıslak imzasıyla) TEMD’e bildirmek zorundadır.
• Burs bitiminde, çalışmaların gelişme ve sonuçlarını kapsayan “kesin raporu” en geç 3 ay içinde TEMD’e sunmak zorundadır.
• Bursiyer, çalışmalarını tamamladıktan sonra edindiği mesleki tecrübelerini TEMD-Erken Kariyer Grubu-Endokrin Kariyer Toplantısında paylaşır.
• Alınan burs ile yapılan araştırma kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TEMD desteğinin belirtilmesi ve yayın örneğinin TEMD’e gönderilmesi gerekir.
• Bu ve diğer yükümlülüklerinin yerine gelmemesi halinde kullanılmak üzere, bursiyer Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi imzalar.
• Bursiyer kendisine tahsis edilen bursu, TEMD bilgisi dışında ve TEMD tarafından kabul edilmeyen başka bir yerde ve başka bir amaçla kullanamaz.
• Bursiyer yurt içinde veya yurt dışında başka bir kuruluştan burs için tam veya kısmi destek sağladığı takdirde, bu desteği ve miktarını TEMD Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. TEMD Yönetim Kurulu bu desteğin boyutuna göre gerekirse sağladığı bursu kesebilir veya miktarını azaltılabilir.

Yukarıdaki koşullar altı aydan daha kısa süreli burslar için de geçerlidir.

DİĞER
• Bu belgede belirtilmeyen özel durumlarda, TEMD Yönetim Kurulu’nun kararları uygulanır.
• Bursiyerin yükümlülüklerini ihlali durumunda verilen burs TEMD Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edilebilir. Yükümlülüklerin ihlali halinde Düzenleme Şeklinde Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi hükümleri uygulanır.
• Bu programa yapılan başvurular son başvuru tarihini takip eden 3 ay içinde sonuçlandırılır. Altı aydan daha kısa süreli burslar için başvurular takip eden Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.

Bu yönerge, TEMD Yönetim Kurulu’nun 13.01.2024 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 15.02.2024 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.