TEMD Genç Araştırıcı Ödül Yönergesi

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ GENÇ ARAŞTIRICI ÖDÜL YÖNERGESİ

I. AMAÇ VE KAPSAM

 1. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Genç Araştırıcı Ödülü’nün amacı Türkiye’de Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında çalışan genç araştırıcıları teşvik etmektir.
 2. Ödül yılda bir defa, TEMD üyesi, ödül yılının ilk günü (1 Ocak) itibariyle 40 yaşını doldurmamış (41 yaşından gün almamış) olan ve önceki yılın son günü (31 Aralık) itibariyle Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanlığını almış bir araştırıcıya verilir.
 3. Daha önce bu ödülü alan üyelerimiz, bir daha bu ödül için başvuruda bulunamaz.
 4. Sadece Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında yapılan faaliyetler bilimsel değerlendirmeye alınacaktır, diğer faaliyetler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 5. Değerlendirme için önceki yılın son gününe (31 Aralık) kadar yapılan faaliyetler kabul edilir, bu tarihten sonra yapılan faaliyetler bir sonraki yılı kapsar.
 6. Ödül her yıl üyelerimize elektronik posta yoluyla duyurulur ve o yıl için geçerli olan aday olmak için uygunluk kriterleri adaylara bildirilir.

II. TANIM VE KISALTMALAR

 1. Uluslararası Makale:
  1. SCI ve SCI-Expanded: Bilimsel Atıf İndeksi ve Genişletilmiş Bilimsel Atıf İndeksi tarafınca taranan dergilerde yayımlanmış makale
  2. Diğer Alan İndeksleri: Pubmed, Embase, Scopus, Ebsco ve ESCI (Emerging Sources Citation Index) tarafınca taranan dergilerde yayımlanmış makale
 1. Ulusal Makale: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafınca taranan dergilerde yayımlanmış makale.
 2. Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az üç yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevini ifade eder.
 3. Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az yirmi kitap yayımlamış olan yayınevini ifade eder.
 4. Araştırma Projesi: Konusu, amacı, kapsamı, süresi, özel şartları ve bütçesi belirlenmiş; yeni bilgiler üretilmesi ve bilimsel yorumlarının yapılması veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak gerçekleştirilen ve sonuç raporu ilgili kurumlarca kabul edilmiş çalışmaları ifade eder. Devam eden veya tamamlanmış projeler değerlendirilir. İlaç ve Tıbbi Cihaz endüstrisi tarafınca desteklenen projeler değerlendirmeye alınmaz.
 5. Bildiri: Bilim Kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış (bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında) bildirileri ifade eder.
 6. Ödül: Adayın kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak üzere, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak, seçici kurulları olan dernek, vakıf veya kuruluşlar tarafınca verilmiş ödülleri ifade eder.
 7. Atıf: Adayın eserlerine yapılan her bir atfı içerir ve sadece “Web of Science” kapsamında olan atıflar değerlendirmeye alınır. Bu bölümde adayın kendi eserlerine yaptığı atıflar değerlendirilmeye alınmaz ve aday bu bölümden toplamda sadece 100 puan alabilir.
 8. Etki Faktörü: Bir akademik dergide çıkan yayınların başka yayınlarca ne derecede kaynak gösterildiği ile ilgili bir kavramdır (Örnek: Etki faktörü 1 olan dergide, son iki yılda yayımlanan her makaleye toplam 1 kere atıf yapılmıştır).
 9. Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden en az beş bilim insanının Bilim Kurulu’nda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
 10. Ulusal Bilimsel Toplantı: Türkiye’deki bilim insanlarının Bilim Kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.

III. DEĞERLENDİRME KURULU

 1. TEMD Genç Araştırıcı Ödül Değerlendirme Kurulu; TEMD Yönetim Kurulundan iki üye ve TEMD Bilimsel Çalışma Grubu Başkanları olmak üzere toplamda 11 üyeden oluşur.
 2. Değerlendirme Jürisini oluşturan bu kurul her yıl Ocak-Şubat ayları içinde oluşturulur ve adayların durumları hakkındaki kanaatlerini ve puanlarını Mart ayı sonuna kadar bildirir.
 3. Ödülü kazanan “Genç Araştırıcı” her yıl TEMD Kongresi sırasında ilan edilir.
 4. Genç araştırıcı adaylarından herhangi birisinin yan dal uzmanlık yaptığı veya halen yapmakta olduğu Bilim Dalı/Eğitim Kliniklerinde eş zamanlı görev yapmış veya yapmakta olan, halen aynı kurumda çalışan, adaylardan herhangi birisinin tez danışmanlığı yapan ve herhangi bir çıkar çatışması bulunanlar Değerlendirilme Kurulunda yer alamaz. Değerlendirme Kuruluna seçilen üyelerden bu kriterleri taşıyanlar var ise yerlerine TEMD Yönetim Kurulu tarafından yeni üye atanır.

IV. DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

 1. Değerlendirme Notu: Değerlendirme Jürisi puan ortalamasının %50’si ile bilimsel dosya puanının %50'si alınıp, her iki puanın toplanmasıyla belirlenir.
 2. Değerlendirme Jürisi adayın bilimsel dosyasının niceliği dışında, niteliğini de değerlendirir.
 3. Tüm jüri üyeleri her adayın dosyasına 100 üzerinden puan verir ve 11 jüri üyesinin verdiği puanların ortalaması, adayın jüriden aldığı ortalama puan olarak belirlenir.
 4. Bilimsel dosya puanlaması katsayı hesabına göre yapılır. Buna göre 1500 ve üstü puan alanlar 100 tam puan alır. Her yüz puan için 5 puan düşülür (Tablo-1).
 5. Katsayı hesaplamasına göre verilecek puanlar aşağıdaki verilmiştir.
 6. Toplam puan eşitliği halinde (%50 jüri puan ortalaması + %50 bilimsel dosya puanı) bilimsel dosya puanı en yüksek olan adaya ödül verilir.

Tablo-1 Bilimsel Dosya Puanlanması


Bilimsel Katsayı Puanı

Bilimsel Puan

1500

100

1400

95

1300

90

1200

85

1100

80

1000

75

900

70

800

65

700

60

600

55

500

50

400

45

300

40

200

35

100

30

 

 

Not: Bilimsel Katsayı Puanı 1500 ve üstü puan olanlar 100 tam puan alır, Bilimsel Katsayı Puanı 100 ve altı olanlar 30 puan alır.

 1. Bilimsel yayınların değerlendirilmesi
  1. Kitap yazarlığı, editörlüğü, bölüm yazarlığı veya editörlüğü hesaplanırken ilgili satırın puanı yazar (editör) sayısına bölünür.
  2. Uluslararası indekslerdeki dergilerde yayımlanan makaleler için puan aşağıdaki gibi hesaplanır; etki faktörü için derginin o yılki etki faktörü esas alınır.
   1. Etki Faktörü x İlgili Satırın Puanı x Yazarlık Katsayısı
   2. Etki faktörüne sahip olmayan veya etki faktörü 0.5’in altında olan tüm dergilerde etki faktörü 0.5 olarak alınır.
   3. TEMD’in bilimsel dergisi “Endocrinology Research and Practice”de yayımlanan makaleler için etki faktörü 1 olarak kabul edilir.
  3. Ulusal makaleler için puan aşağıdaki gibi hesaplanır:
   1. İlgili Satırın Puanı x Yazarlık Katsayısı
  4. Atıflar için puanlar aşağıdaki gibi hesaplanır:
   1. İlgili Satırın Puanı x Yazarlık Katsayısı
  5. Bildiriler için puanlar aşağıdaki gibi hesaplanır
   1. İlgili Satırın Puanı x Yazarlık Katsayısı
  6. Yazarlık katsayısı şöyle hesaplanır:

i. Birinci isim = 1
ii. İkinci isim = 0.8
iii. Üçüncü isim = 0.6
iv. Dördüncü isim = 0.4
v. Beşinci ve diğer sıralar = 0.2

Not 1: İlaç endüstrisinin desteklediği uluslararası faz çalışmalarına ait makaleler kabul edilemez.
Not 2: İlaç endüstrisinin desteklediği uluslararası faz çalışmalarına ait makalelere yapılan atıflar kabul edilemez.

 1. Bilimsel dosya değerlendirmesi aşağıdaki puan tablosuna göre yapılır (Tablo-2).

 Tablo-2 Bilimsel Dosya Değerlendirmesi


Faaliyet

Faaliyet Detayı

Puan

Araştırma Projesi

Uluslararası araştırma projesinde (Avrupa Birliği Çerçeve Programı vd.) koordinatör / baş araştırmacı / yürütücü olmak

60

Uluslararası araştırma projesinde (Avrupa Birliği Çerçeve Programı vd.) araştırmacı olmak

30

Üniversite dışı kaynaklarca (TÜBİTAK, SANTEZ, Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar vb.) desteklenen ulusal araştırma/ uygulama projesinde yürütücü olmak

30

Üniversite dışı kaynaklarca (TÜBİTAK, SANTEZ, Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar vb.) desteklenen ulusal araştırma/ uygulama projesinde araştırmacı olmak

15

Üniversite tarafınca desteklenen ulusal projelerde yürütücü olmak

10

Üniversite tarafınca desteklenen ulusal projelerde araştırmacı olmak

5

Yayın

Tanınmış Uluslararası Yayınevlerince yayınlanmış özgün bilimsel kitap

50

Tanınmış Uluslararası Yayınevlerince yayınlanmış özgün bilimsel kitap bölümü yazarlığı (Aynı kitapta ikiden daha fazla bölüm puanlamaya alınmaz)

40

Tanınmış Ulusal Yayınevlerince yayınlanmış özgün bilimsel kitap

30

Tanınmış Ulusal Yayınevlerince yayınlanmış özgün bilimsel kitap bölümü yazarlığı (Aynı kitapta ikiden daha fazla bölüm puanlamaya alınmaz)

30

SCI, SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınlanmış orijinal araştırma makalesi veya derleme

20

SCI, SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi

15

Diğer Alan İndeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış orijinal araştırma makalesi

15

Diğer Alan İndeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi

10

ULAKBİM tarafınca taranan dergilerde yayınlanmış orijinal araştırma makalesi

10

ULAKBİM tarafınca taranan dergilerde yayınlanmış orijinal teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi

5

Atıf

Yazarın makale, kitap ve kitap bölümlerine SCI, SCI-E tarafından taranan dergilerde ve tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanmış kitaplarda yapılan atıflar. Metin içindeki atıf sayısına bakılmaz ve adayın kendi eserlerine yaptığı atıflar kabul edilmez.

6

Yazarın makale, kitap ve kitap bölümlerine SCI, SCI-E dışında kalan dergilerde ve tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanmış kitaplarda yapılan atıflar. Metin içindeki atıf sayısına bakılmaz ve adayın kendi eserlerine yaptığı atıflar kabul edilmez.

4

Yazarın makale, kitap ve kitap bölümlerine ULAKBİM tarafınca taranan dergilerde yapılan atıflar. Metin içindeki atıf sayısına bakılmaz ve adayın kendi eserlerine yaptığı atıflar kabul edilmez.

2

Ödül

Uluslararası ödüller

30

Ulusal ödüller

15

Bildiri

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam veya özet metni basılmış sözlü bildiri

30

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam veya özet metni basılmış sözlü bildiri

15

Konuşma

Uluslararası bilimsel toplantıda başvuru alanı ile ilgili alanda davetli konuşmacı olarak sunum yapmak

30

 

TEMD Ulusal Kongrelerinde davetli konuşmacı olarak sunum yapmak

10

 

Toplam Puan

 

Bu yönerge, TEMD Yönetim Kurulunun 13.01.2024 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 22.01.2024 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.