ÜYELİK ŞARTLARI

ASİL ÜYELİK:
Asil üyelik ve asil üyelik şartları Tüzüğümüzde belirtildiği üzere uygulanmaktadır. Asil üyeler, Tüzükte öngörülmüş tüm şartlara sahip olarak derneğin yürüttüğü her türlü çalışmaya katılabilme, organlarına seçilebilme ve Genel Kurul Toplantılarına katılarak oy verebilme hakkını sağlayan, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulun tarafından üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği için mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayı kabul eden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanları ve bu dalda uzmanlık eğitimi alanlar ile 1 Temmuz 2002 tarihinde Tıp Fakültelerimizde bu bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmış ve halen yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları asil üye olabilirler.
Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu tarafından en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır, sonuç müracaat sahibine yazılı olarak duyurulur. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir, DERBİS sistemine T.C. kimlik numarasıyla bildirilir.
Asil üyelerin, her yıl, belirlenmiş olan üyelik aidatını Derneğe ödemeleri zorunludur.

ADAY ÜYELİK:
Aday üyelik süreci Dernekler Mevzuatı ve Tüzüğümüzde belirtildiği şekilde, TEMD üyeliğine engeli bulunmayan kişilerin, dernek üyeliği için yazılı başvurusu ile başlar ve başvuru sahibi dilekçenin TEMD Genel Sekreteri tarafından değerlendirilerek kabul edilmesiyle 30 günlük süre için aday üyelik hakkı kazanır. Aday üyeler, hukuken bir engeli yoksa üye statüsünde kabul edilir ve derneğin tüm faaliyetlerine katılabilirler. Ancak dernek organlarında görev alamazlar, seçilemezler, oy kullanamazlar.
Genel Sekreter ilk başvuruda eğer kişinin üyelik haklarına sahip olmadığına karar verirse, üyelik başvurusunu reddedebilir ve bunun gerekçesini kişiye, varsa kişiyi önerenlere ve Yönetim Kuruluna bildirir. Süreç de bu aşamada sona erer. Aday üyelik sürecindeki kişiye herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi itiraz ederse, aday üye asil üyeliğe kabul edilemez ve tüm haklarını kaybeder. Eğer Yönetim Kurulundan itiraz yoksa kişinin aday üyelik hakkı devam eder. Bu sürecin sonunda kişi Yönetim Kurulu kararıyla üyeliğe kabul edilir veya üyelik başvurusu reddedilir. Aday üyelik süresi 30 günü geçemez ve 30 günün sonunda aday üyeye cevap vermek zorunludur. Aday üyelik hakkı elde etmiş kişiler sürecin sonunda üyelik başvuruları reddedilse dahi aday üyelik sürecinde haklarını kullanabilir. 30 günlük sürecin sonunda alınacak Yönetim Kurulu Kararı, Karar Defterine yazılır. Kişi üyeliğe kabul edilirse asil üyelik hakkı elde eder ve tüm üyelik haklarına sahip olur. Üyelik başvurusu reddedilirse durum adaya ve varsa referans olan kişiye yazılı olarak bildirilir.

ONURSAL ÜYELİK (FAHRİ ÜYELİK):
Tüzüğümüzde belirtildiği şekilde uygulanır. Yurt içinde ve dışında derneğe yakın ilgi gösterenler veya endokrinoloji ve metabolizma alanında büyük hizmette bulunanlar ile Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış kişiler Yönetim Kurulu Kararı ile onursal (fahri) üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler için ayrı bir üyelik defteri tutulur ve bu üyelerin varsa asil üyeliği düşer. Onursal üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur. Derneğe yıllık aidat ödemeleri zorunlu değildir. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz. Onursal üyelik için sayısal bir sınırlama yoktur.

ÖNEMLİ NOT:
Üyelik başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki formu web üzerinden doldurup gönderdikten sonra, 2 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve referans yazısını dernek adresimize göndermeniz gerekmektedir.