TEMD Dergi Yönergesi - Endocrinology Research and Practice

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ ENDOCRINOLOGY RESEARCH AND PRACTICE DERGİ YÖNERGESİ

Bu yönergenin amacı, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD)’in bilimsel yayın organı olan Endocrinology Research and Practice dergisinin yayın hayatını başarılı şekilde sürdürmesi için gerekli olan işleyişi ve kuralları tanımlamak, derginin bilimsel standartlarının yükseltilmesi ve uluslararası akademik platformlardaki etkinliğinin artırılması için dergi işleyişini standardize etmek ve devamlılığını sağlamaktır.
Dergi, yılda dört sayı  (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)  ve tamamı İngilizce olarak çevrimiçi yayınlanır, TEMD üyelerine ve yayınevi listesinde bulunan ilgili branşlardaki alıcılara elektronik posta ile uygun formatta, ücretsiz olarak gönderilir.
Derginin Yasal Sahibi dernek adına TEMD Başkanıdır.
Derginin adı, Editörler Kurulu önerisi ve 03.09.2022 tarihli TEMD Yönetim Kurulu kararı ile Endocrinology Research and Practice olarak değiştirilmiştir. Önceki ismi ‘Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism’dir.

Yayın Kurulunun Yapılanması ve Özellikleri
Yayın Kurulu; Baş Editör, Baş Editör Yardımcısı ve üç Editör Yardımcısından oluşur. Baş Editör, Yayın Kurulunun da başkanıdır.

 1. Yayın Kurulu, TEMD Yönetim Kurulu tarafından, mevcut Yayın Kurulunun önerdiği ve pozisyona başvuran, aşağıdaki kriterleri dolduran adaylar arasından seçilir ve üç yıl için görev yapar.
 2. Baş Editör, ilgili pozisyonda ardışık olarak toplam altı yıl görev alabilir. Süresini tamamladığında veya kendi isteğiyle ayrıldığında, yerine mevcut Baş Editör Yardımcısı atanır. Baş Editör olabilmek için en az altı yıl süreyle Yayın Kurulu içinde bulunarak dergiye  hizmet etmiş olmak gereklidir.  
 3. Yayın Kurulu üyeleri, atanma tarihinde aşağıda yazılı koşulları karşılamalıdır:
  • Science Citation Index (SCI)  ve Science Citation Index Expanded (SCIE) veri tabanında indekslenen dergilerde, en az 10 (on) tanesi orijinal araştırma olacak şekilde en az  30 (otuz) yayını olmalıdır.
  • SCI ve SCIE veri tabanında indekslenen dergilerdeki yayınlarından, en az onunda ilk veya son isim olmalıdır.
  • Başvuru tarihinde, yayınlarına, SCI ve SCIE veri tabanlarında indekslenen dergilerde, Scopus veri tabanından saptanabilen en az 200 atıf yapılmış olmalıdır.
  • ‘H indeksi’ Scopus veri tabanına göre 10 ve üzerinde olmalıdır.   

Editörler Kurulu

 • Yayın Kurulu üyeleri Editörler Kurulunun doğal üyesidir.
 • Editörler Kurulunun diğer üyeleri; Yayın Kurulu tarafından önerilen ve TEMD Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yerli ve yabancı bilim insanlarından oluşur. Seçilen kişi üç yıllık süre için görev almış olur.
 • Editörler Kurulunun diğer üyelerinin yılda en az iki makale için hakemlik yapmaları gerekir. Orijinal araştırma makaleleri ve derlemeleriyle dergiye bilimsel katkı yapmaları beklenir.
 •  Görevden ayrılan Baş Editör, Editörler Kurulunda yer alarak dergiye bilimsel katkı vermeye devam eder.

Yayın Kurulunun Yetki ve Sorumlulukları

 1. Baş Editörün ve Baş Editör Yardımcısının Görev ve Sorumlulukları;

Derginin tüm süreçlerinden sorumludurlar.

  • Yazıların belirlenen yayın politikalarına ve yayın etiğine uygun olarak üretilmesini sağlamak
  • Yazıların bilimsel değerlendirmesini yapmak
  • Hakem havuzunu oluşturmak, koordine etmek ve verimliliklerini artırmak
  • Editör-hakem-yazar arasındaki iletişimin etik kurallar çerçevesinde sürdürülmesini sağlamak.
  • Yayım ve baskı öncesi taslakları kontrol etmek ve yayım-basım onayı vermek
  • Derginin planlanan aylarda yayınlanmasını sağlamak
  • Her sayının ön sözünü yazmak
  • İşleyişin gerektirdiği sıklıkta, yılda en az altı defa olmak kaydıyla, Yayın  Kurulu toplantılarının yapılmasını sağlamak ve toplantılara başkanlık etmek 
  • Yayın Kurulu kararlarının kayıt altına alınmasını sağlamak ve TEMD Yönetim Kuruluna sunmak
  • Türk ve yabancı bilim insanlarının dergiye olan ilgisini artırmak
  • Dergi işleyişini International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE) ve European Association of Science Editors (EASE) organizasyonlarının kılavuzlarına göre yürütmek
  • Dergiye uluslararası bir nitelik kazandırmak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak. WoS içinde derginin değerini yükselterek PubMed ve SCI’de indekslenebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak 
 1. Yardımcı Editörlerin Sorumlulukları;
  • Kendilerine iletilen makalelerle ilgili olarak gerekli sorumlulukları yerine getirmek
  • Baş Editör ve Baş Editör Yardımcısı ile koordinasyon içinde çalışmak
  • Yayın sürecinin hızlı, titiz ve etik anlayışa uygun şekilde sorunsuz yürütülmesini sağlamak
  • Bu kapsamda gelen makalenin değerlendirme işlemlerini yapmak
  • Yayımlanma potansiyeli olan yazıları değerlendirmek ve en az iki hakem seçerek davet etmek
  • Yayımlanma potansiyeli olmayan yazıları hakeme yollamadan Baş Editörün ve/veya Baş Editör Yardımcısının da fikrini alarak değerlendirmeye almadan reddetmek
  • Değerlendirme sürecini hızlandırmak

Diğer Konular
Editörler Kurulu tüm görevlerini gönüllülük esasına göre herhangi bir ücret veya ayni-nakdi yardım almaksızın yerine getirmeyi kabul ve ibra etmiştir. Bu durum, kurulların dergiye ve derneğe karşı olan maddi ve manevi sorumluluklarını değiştirmez.
Derginin uluslararası kişi ve kuruluşlar nezdinde başlatacağı her türlü yeni proje, girişim, başvuru ve benzeri işlem için ve rutin duyurular dışında kalan her türlü duyuru için TEMD Yönetim Kurulunun onayı alınmalıdır.

 1. Bu yönergede yazılı kurallara aykırı bir durum oluşması halinde, TEMD Yönetim Kurulu, Etik Kurulun da görüşünü alarak kurulların tamamını veya bir kısmını görevden alma hakkına sahiptir. 
 2. Editörler Kurulu üyeleri, bu yönergede yazılı kuralları ve işleyişi kabul ve ibra ederek görevlendirmeyi kabul etmiş sayılırlar.
 3. Derginin içeriği, işleyişi ve diğer ilgili tüm konularda, TEMD’e ve dergiye karşı açılabilecek davalarda, Yayın Kurulu, kendi görev dönemlerini kapsayacak şekilde taraf ve sorumludur.
 4. Yayın Kurulu üyeleri dergi ile ilgili görevlerinden doğabilecek hukuki sorunlardan kişisel olarak sorumludurlar, ancak, bilabedel ve gönüllük esası ile yapılan bu görevlerinden dolayı doğabilecek maddi tazminatlar TEMD tarafından karşılanır.

 İşleyiş

 1. Derginin kapak iç sayfalarında, dergi künyesinde Sahibi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Editorial Board (Yayın Kurulu Baş Editör, Baş Editör Yardımcısı, Yardımcı Editörler ve Editörler Kurulu ile dergi hakkında genel bilgiler yer alır. Önsözü takiben yazarlara bilgi niteliğini taşıyan Dergi Yazım Kuralları belirtilir.
 2. Değerlendirme ve yayım için yazarlardan ücret talep edilmez.
 3. Yayımlanan yazılardaki bilimsel ve yasal sorumluluklar tümüyle yazara aittir.
 4. Dergiye gelen yazılar bilgisayar ortamında numaralanarak kayıt altına alınır. Editörler Kurulu İdari Kadrosu tarafından ön değerlendirme yapılır ve en az iki hakeme ve gerektiğinde bir istatistik hakemine,  yazar adı ve çalışmanın yapıldığı merkez saklanarak elektronik ortamda gönderilir.
 5. Yazarlara süreç hakkında bilgi verilir.
 6. Hakemlerden gelen uyarılar doğrultusunda ve Yayın Kurulu kararı sonucunda, gelen yazı ve araştırma hakkında herhangi bir kuşkunun uyandığı durumlarda, Yayın Kurulu, TEMD Etik Kuruluna gerekçelerini de sunarak başvuru yapar.
 7. Yayınlanmasına karar verilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından son kez değerlendirilir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, derginin o sayısını oluşturan yazılar, ilgili yayınevine gönderilir.
 8. Yayınevinde son şekli verilen yazılar, yazarlara bir ön yazı ile gönderilir, son düzeltmeler yapılarak, yayın hakkı devri formu tüm yazarlar tarafından onaylanır. Taslak olarak hazırlanmış dergi, PDF formatında Baş Editör ve Baş Editör Yardımcısının onayına sunulur. Baş Editörün, ve Baş Editör Yardımcısının onayı ve sorumlu yazı işleri müdürünün kararı ile basılır.
 9. Reddedilen veya iade kararı verilen makaleler ile ilgili belgeler son işlem tarihinden itibaren beş yıl saklanır. Bu sürenin sonunda ilgili belgeler imha edilir.
 10. Tüm yazışmalar ve makaleler beş yıl süre ile Yayınevinin sorumluluğunda saklanır. Beş yıllık saklama süresi sonunda bu dokümanlar, TEMD Genel Merkezinde süre sınırı olmaksızın saklanır. Bilgisayar ortamındaki tüm veriler yılda bir kez ilgili yayınevi tarafından yedeklenerek dernek genel merkezine gönderilir.
 11. Endocrinology Research and Practice ULAKBİM tarafından dizinlendiği için, derginin her sayısı PDF formatında ve iki örnek olacak şekilde TÜBİTAK’a iletilir. Tüm yayınlardan birer adet Tıp Fakültesi Dekanlıklarına, Endokrinoloji ve Metabolizma kliniği bulunan Eğitim Hastaneleri Başhekimliklerine, Milli Kütüphaneye ve TEMD Üyelerine, ön yazı ile, bilgisayar ortamında gönderilir.
 12. Dergiye sponsor olmak isteyen kuruluşların destekleri, koşulsuz sponsorluk şartı ile TEMD Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilir.
 13.  Sağlık alanında olmak şartıyla uygun şekilde ürün tanıtımı yapılabilir.

Bu yönerge TEMD Yönetim Kurulunun 23.02.2024 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararla, yayınlanmaya başladığı 13.03.2024  tarihinde yürürlüğe konulmuştur.